Si no ha sortit res malament, en aquest punt em sigut capaços d’instal·lar i tenir operatiu el nostre CROATCore o APP mòbil. A continuació començarem amb l’apartat de mineria, intentarem en un primer punt revisar l’aspecte d’un grup de mineria (la web) i entendre els diferents apartats. En un segon punt ens posarem a minar per generar els nostres CROAT. Finalment també mirarem com fer-ho per poder instal·lar un grup de mineria.

Començarem per introduir diferents conceptes directament sobre la pàgina web https://croat.pool.cat/, un grup de mineria (pool) dels que hi ha actius actualment, però abans deixem aquí un video, en anglès i traduit al castellà, on d’una manera molt dinamica es veuen els conceptes que treballarem, aconsellem prestar atenció ja que ens ajudarà molt a l’hora d’entendre el procés de minar.

Esperem que hagi sigut instructiu! Ara ja podem començar a entendre els apartats d’un grup de mineria, alguns d’ells encara no els tindrem disponibles fins que estiguem minant.

Entrem dins de https://croat.pool.cat o qualsevol altre grup disponible a la web https://pools.croat.community 

GRUP DE MINERIA (PÀGINA INICIAL)

En aquesta vista tenim un resum de l’estat del servidor i la xarxa, tenim tot de valors a comprovar, comencem per el primer apartat:

XARXA. L’apartat xarxa ens diu els valors propis de tota la xarxa. Cal remarcar que són dades que s’ajusten progressivament.

 • Taxa (hash): Aquest valor (352.02 KH/S) és el valor total de hash presentats a la xarxa, per fer-ho fàcil direm que es el valor de sumar tots els (hash) que s’estan generant entre els miners que minen al seu pc mes els de totes les piscines. Tècnicament tenim mes informació sobre aquest valor aquí https://cryptonote.org/cns/cns010.txt.
 • Bloc trobat: Aquest valor (fa un minut aproximadament) és el temps que ha passat des de que a la xarxa s’ha trobat un bloc
 • Dificultat: Aquest valor (21121331) representa la dificultat actual, si la taxa (hash) total puja, la dificultat també ho fa, per tant és mes difícil aconseguir un bloc i per tant tenim menys beneficis “diaris” amb la mateixa potència. És important la dificultat per seguir la norma en que un bloc ha de ser trobat, en el cas de CROAT, cada 60 segons. Així si hi ha molta gent minant la dificultat puja i també triga 60 segons “aproximadament” a sortir un bloc. També passa si hi ha poca gent minant, en aquest cas la dificultat baixa perquè sigui més fàcil trobar un bloc.
 • Altura cadena de blocs: Seria el numero de bloc actual, per tant ja tenim 238.873 blocs.
 • Última recompensa: Es el valor que es reparteix entre els miners de la piscina, ara mateix uns 64,85 CROAT. Aquest valor va disminuint progressivament.
 • Últim hash: Aquí tenim un enllaç a un hash dins la cadena de blocs, el podem revisar des de l’explorador de blocs i mirar els moviments/transaccions que ha tingut

AQUEST GRUP o PISCINA. Aquest apartat ens mostra les dades del grup actual. Cal remarcar que són dades instantànies.

 • Taxa (hash): Aquest valor (182.39 KH/S) és el valor total de hash del grup, la suma de tots els miners connectats a aquest grup suma aquest valor, a diferència de la taxa (hash) de xarxa aquest pot pujar de cop si un miner amb molta capacitat entra. També pot ser superior, “o molt superior” a la taxa hash de la xarxa, ja que la xarxa triga a ajustar el seu valor.
 • Bloc trobat: Aquest valor (fa un minut aproximadament) és el temps que ha passat des de que al grup actual s’ha trobat un bloc
 • Miners connectats: Aquest valor (252) són el total de miners connectats al grup. Cal tenir present una cosa, realment conta les diferents direccions (moneders) en els que s’està minant en aquest moment, podem tenir per exemple un usuari amb 3 pc’s minant dins aquest grup, però si ho fa sobre el mateix (moneder) només es compta com a un de sol.
 • Tarifa: El valor (0,8%) seria la comissió del grup. Per exemple si la recompensa del bloc és de (64.85 CROAT) tindrem per els miners (64.33 CROAT) i (0,51 CROAT) per el grup. Aquests (64.33 CROAT) es repartiran proporcionalment entre els miners segons el treball (accions) fetes al grup, per tant si el teu treball representa un (10%) del total, la teva recompensa serà de (6,43 CROAT)
 • Bloc trobat cada: Aquest valor ens fa una mitja del temps en que aquest grup està trobant blocs. Si un grup troba blocs cada 2 minuts, representa en el cas de CROAT que té una potencia aproximada del 50% de la xarxa, ja que tal com hem dit cada 60 segons ha de sortir un bloc. També pot passar que estiguem en un grup que tingui aquest valor a 2 hores, això no vol dir necessàriament que tindrem menys beneficis, però en lloc de tenir beneficis petits (1 o 2 CROAT) cada 2 minuts, tindrem un benefici mes gran (100 o 120 CROAT) cada 2 hores.

A continuació tenim uns gràfics, aquests ens ajuden a seguir duran un període concret l’evolució de la dificultat, la taxa (hash) del grup i els treballadors/miners del grup.

Just a sota tenim un apartat de Beneficis aproximats. El grup sap fer una mitjana segons els blocs que va trobant i la taxa hash necessària, per tant si posem dins el valor (60 H/s) , que podria ser la taxa d’una CPU d’un pc, ens diu que si no canvia la cosa cada dia tindrem uns 16 CROAT de benefici.

Finalment tenim les estadístiques del moneder, no podrem entrar a aquest apartat fins que no estiguem minant, tot i això el comentem a continuació, tindrem de posar el nostre moneder i fer (cercar).

Saldo pendent: Aquest valor són els CROAT que tenim acumulats i pendents de pagar, veurem mes endavant a l’apartat PAGAMENTS la definició del saldo mínim, en aquest grup en concret és (1 CROAT), per tant com a mínim hem de tenir (1 CROAT) pendent. Els pagaments es fan periòdicament (cada 10, 30, 60 minuts) segons el grup.

Total Pagat: Es el valor total que ens ha pagat ja el grup, en aquest cas ja tenim (2 CROAT)

Última acció enviada: Les accions (o hash) són els resultats que el nostre programa de mineria envia al grup, va bé mirar aquest valor per saber si tenim comunicació des del nostre programa, en aquest cas fa (1 dia) que no hi ha comunicació.

Taxa (hash): Aquest valor és la suma de la taxa hash contra aquest moneder, recordem que podem tenir 3 pc’s per exemple minant contra el mateix. També és un valor a partir d’una mitjana dels últims 10 minuts segons les accions enviades.

Total d’accions enviades: Són el total de resultats (hash) enviats

A part tenim unes gràfiques on veure la taxa (hash) i els pagaments. En aquest grup en concret tenim un minador web, aquest treballa contra el moneder que hem cercat, interessant si vols minar des d’un pc sense instal·lar res.

Finalment tenim els pagaments, on ens diu l’hora, el link a la transacció dins la cadena de blocs, l’import i el valor (Mixin), aquest valor representa el nombre de signatures adicional “a part de la teva” que ha de tenir una transacció per ser acceptada, per resumir, un valor alt dificulta el seguiment d’una transacció concreta.

GRUP DE MINERIA (COMENÇAR)

Dins aquest apartat tenim tot d’informació per poder configurar el nostre programa de mineria i treballar en aquest grup. De moment ens fixarem amb els (Detalls de connexió)

Adreça de la piscina de mineria: Aquest valor (croat.pool.cat) és la direcció del grup, es necessària per configurar el programa de mineria, sigui quin sigui. En alguns casos pot ser una direcció IP en lloc d’una direcció en format nom.

Ports de mineria: És important escollir sempre el port segons la “potencia hash” que tenim, en aquest cas ens diu 3 opcions, en cada una tenim el port, la dificultat i la descripció.

El tema de la dificultat sempre genera dubtes, intentarem explicar d’una manera senzilla com funciona.

Imaginem per exemple que tenim un pc amb una CPU que genera 100h/s. Això serien 100 accions o resultats cada segon. Per altre banda hem configurat el nostre programa de mineria al port (3333) que té dificultat (1000), això ens està dient que cada (1000 accions/resultats) hem de comunicar-ho. Si ho calculem veiem que el nostre programa comunicarà cada 10 segons contra el grup, ja que la nostre CPU genera 100 accions/resultats cada segon.

Fins aquí tot seria perfecte, ja que una comunicació cada 10 segons no es excessiva, el grup pot variar mica en mica la dificultat segons si necessita comunicacions mes o menys freqüents, pot ser que ens posi la dificultat a 5000 al cap d’una estona, així tindrem comunicació cada 50 segons.

Ara imaginem però que tenim molta potencia, per exemple hem fet una comanda a Nicehash de 1MH/s, però configurem el port (3333), podem col·lapsar el grup ja que enviarem cada 0,000001 segons els 1000 resultats, això pot ser un problema i per tant ja començarem amb una dificultat molt més alta com la del port (7777)

GRUP DE MINERIA (BLOCS DEL GRUP o PISCINA)

En l’apartat de blocs tenim un llistat dels blocs trobats dins aquest grup.

Blocs minats: El total de blocs trobats dins el grup

Requisit de la profunditat de venciment: El valor de blocs necessaris “a partir de l’actual” per considerar “correcte i segur” el bloc trobat, en aquests cas 10.

Altura: L’Altura del bloc dins la cadena de blocs

Maduresa: Representa que des de que es troba un bloc, aquest va madurant segons (la profunditat de venciment). En el nostre grup és 10, per tant aquest valor va de 10 a 0, un cop acabat es pot dir si es “correcte o no”. En cas de que sigui correcte el grup podrà procedir a fer el pagament. En cas de que no sigui correcte, el bloc es marcarà com a “orfe”.

Dificultat: El valor de la dificultat en el moment en que s’ha trobat aquest bloc.

Bloc (Hash): Un enllaç al hash dins l’explorador de blocs.

Hora trobat: L’hora exacte en que s’ha trobat el bloc.

Accions/dificultat: Aquest valor representa la “sort” que hem tingut en total, un valor molt positiu representa molta sort, per exemple 2 blocs seguits amb una diferència de 30 segons tindran un valor % molt positiu. En canvi si entre 2 blocs tenim mes de 3 o 4 minuts, tindrem un valor molt negatiu.

GRUP DE MINERIA (PAGAMENTS)

En l’apartat de pagaments tenim el resum de pagaments dins aquest grup.

Pagaments totals: El total de pagaments que aquest grup ha fet des de que es va engegar.

Total de miners pagats: El total de moneders “diferents” que el grup ha fet pagaments

Pagament mínim: El mínim que hem de tenir dins el nostre “Saldo pendent” perquè ens pagui, en aquest cas (1 CROAT)

Hora enviament: L’hora en que s’ha fet el pagament

Transacció (hash): Enllaç a la transacció dins la cadena de blocs per poder revisar els pagaments

Import: La suma total del pagament fet

Tarifa: La comissió de la transacció, necessària en tota transacció perquè el pagament es faci. A mes comissió, mes rapidesa.

Mixin: El total de validacions per dir que la transacció es correcte

Beneficiaris: El total de “moneders” en que s’ha enviat el pagament


FUNCIONAMENT DE LA CADENA DE BLOCS

Falta poc perquè ens posem a minar els nostres CROAT, creiem que es un bon moment per veure visualment com funciona una cadena de blocs i perquè necessitem minar.

I fins aquí arriba aquest visita general al grup de mineria i el funcionament de la cadena de blocs, ara és el moment de començar a minar des del nostre ordinador, deixem 3 apartats segons el sistema operatiu que tinguem
 • Mineria CROAT des de Windows
 • Mineria CROAT des de Linux
 • Mineria CROAT des de macOS