Grup de mineria CROAT

Si no ha sortit res malament, en aquest punt hem estat capaços d'instal·lar i tenir operatiu el nostre CROAT Desktop Wallet o CROAT Light Wallet. A continuació començarem l'apartat de mineria. Intentarem, en un primer punt, explicar què és un grup de mineria i entendre els diferents apartats que normalment hi trobarem. En un segon punt, ens posarem a minar per a generar els nostres CROATs. Finalment, també mirarem de fer una pràctica per a poder instal·lar un grup de mineria. Molt interessant pels qui teniu curiositat per aprofundir en aquest tema.

Començarem per introduir diferents conceptes directament sobre la pàgina web https://pool.croat.community/, un grup de mineria (pool) dels que hi ha actius actualment en el "llistat de pools coneguts".

Deixem aquí un vídeo en anglès (i traduït al castellà, entre d'altres) on, d'una manera molt dinàmica, es veuen els conceptes que treballarem. Aconsellem prestar atenció ja que ens ajudarà molt a entendre el procés de minat.

Esperem que hagi estat instructiu! Ara ja podem començar a entendre els apartats d'un grup de mineria. Alguns d'ells encara no els tindrem disponibles fins que estiguem minant.

Un grup de mineria o pool de mineria és un servidor que conté diferents serveis interns (node, wallet, web,...) que permeten rebre solucions enviades per usuaris des d'un programa de mineria i presentar-les a la xarxa blockchain com a solucions a nous blocs.

Entrem dins de https://pool.croat.community o qualsevol altre grup disponible al web https://pools.croat.community

GRUP DE MINERIA "POOL" (PÀGINA INICIAL)

La pàgina inicial normalment conté un resum de l'estat del pool.

Podem diferenciar en aquesta vista diferents apartats:

 1. El menú de navegació a les diferents seccions del pool a la part esquerra
 2. La barra de resum superior, disponible en tot moment.
 3. El resum de les dades del pool

Si mirem el punt (2), a la barra superior tenim 4 dades interessants, els comentem ara però els revisarem mes a fons en el punt (3).

 •  Xarxa: Aquest valor (14.16 MH/sec) és el valor de la dificultat expressada en solucions per segon, o (hash/segon).
 • Prop Pool: El total de solucions o (hash/segon) que estan presentant els miners que minen en mode "proporcional"
 • Solo Pool: El total de solucions o (hash/segon) que estan presentant els miners que minen en mode "solo"
 • La teva taxa: El total de solucions o (hash/segon) que estas presentant tu en aquest moment.

 • TAXA DE LA XARXA (HASH). Aquest valor (14.16 MH/sec), és el valor de la dificultat expressada en solucions per segon, o (hash/segon). Per fer-ho fàcil direm que és el valor de sumar totes les solucions (o hashes) que s'estan generant entre tots els miners que minen a la xarxa, en aquest grup de mineria o en d'altres. Tècnicament tenim més informació sobre aquest valor aquí: https://cryptonote.org/cns/cns010.txt. De tota manera, ens quedem amb la idea que aquest valor, com més alt, més difícil és trobar una solució a un bloc.
 • DIFICULTAT: Aquest valor (864 895 939) representa la dificultat actual i va directament relacionat amb la taxa de la xarxa. Si la taxa (hash) puja, la dificultat també ho fa. Per tant és més difícil aconseguir un bloc i per tant tenim menys beneficis "diaris" amb la mateixa potència o nombre de solucions presentades. La dificultat ajuda a regular el temps en què  un bloc ha de ser trobat, en el cas de CROAT, cada 60 segons. Així, si hi ha molta gent minant i surten blocs molt ràpidament, al cap d'una estona la dificultat s'ajustarà automàticament perquè els blocs surtin cada 60 segons "aproximadament". També passa si hi ha poca gent minant, en aquest cas la dificultat baixa perquè sigui més fàcil trobar un bloc. Una última cosa que observem és que si dividim la dificultat entre el temps de bloc, tenim la taxa de la xarxa, per exemple:

Vist això, veiem el resultat de (14.414,93 hash/segon) que passats a MH/s són els (14.16 MH/sec) aproximadament

 • ALTURA CADENA DE BLOCS: Representa el total de blocs que tenim des de l'inici que va començar la cadena de blocs, en aquest moment 1.467.327 blocs.
 • ÚLTIMA RECOMPENSA: És el valor que es reparteix entre els miners del grup, ara mateix uns 20 CROATS. Aquest valor va disminuint progressivament.

Podeu estudiar i observar aquests valors al pas del temps; tant des de l'explorador de blocs, com des de CROAT BlockChain Analytics

 • TAXA DE LA POOL: En aquest punt es presenten els valors de solucions per segon presentades en aquest grup de mineria. És interessant saber els modes que hi ha per fer-ho:
  • PROP o proporcional: Aquest mode és dels més comuns. Tots els miners uneixen la potència o solucions per segon que presenten i, si surt un bloc, es reparteixen la recompensa entre tots proporcionalment. Per tant, si tenim només 2 miners i un d'ells ha presentat el 90% del total de solucions i l'altre el 10% restant, en repartir la recompensa faran les mateixes proporcions. Per tant, l'un tindrà uns 18 CROATS i l'altre només 2.
  • SOLO o solitari: Aquest mode és interessant per miners amb gran potència, ja que la norma d'aquest mode diu que el miner que presenta la solució correcta, rep el bloc, per tant si un miner està minant en mode SOLO i presenta la solució que desbloqueja el bloc, aquest rebrà íntegrament els 20 CROATS "menys la tarifa del pool". Cal recordar que la taxa de la xarxa triga una mica a ajustar-se, per tant si de cop entren molts miners en un pool, podríem veure com hi ha més taxa de pool que no pas de xarxa. En tot cas, com ja hem comentat, la xarxa s'ajustarà.
 • BLOCS TROBATS (PROP/SOLO): Seguint una mica el fil del punt anterior, aquests valors representen el total de blocs trobats en cada mode.
 • BLOC TROBAT CADA: Aquest apartat ens mostra cada quant surt un bloc "aproximadament" i quant fa que ha sortit l'últim bloc en aquest pool.
 • ESFORÇ ACTUAL: Un valor estadístic que representa el temps que portem dedicat a buscar una solució correcta comparat amb el que normalment triguem a trobar-la. Si al nostre pool surt un bloc cada 1 h, l'esforç al cap de 30 minuts serà d'un 50% segurament.

 • CONNECTED MINERS (PROP/SOLO): Aquí tenim el nombre de miners connectats en aquest pool, tant en mode PROP com en mode SOLO
 • TARIFA DE LA POOL: El valor (0,8%) seria la comissió del grup de mineria. Per exemple si la recompensa del bloc és de (20 CROATS) tindrem pels miners (19.84 CROATS) i (0.16 CROATS) pel grup. Aquests (19.84 CROAT) es repartiran proporcionalment entre els miners segons el treball (solucions) presentades al grup, per tant si el teu treball representa un (10%) del total, la teva recompensa serà de (1.984 CROATS)
 • PAGAMENT MÍNIM: Aquest valor ens informa del saldo mínim que hem de tenir dins aquest grup de mineria perquè ens pagui, fins que no tinguem com a mínim 0.1 CROATS guanyats, no ens pagarà
 • INTERVAL DE PAGAMENTS: Els pagaments no són immediats, per estalviar recursos el pool ajunta els pagaments de tots els miners per a ser executats cada 10 minuts.

Per acabar tenim 4 gràfiques:

 • Taxa (hash): L'evolució de hash (prop/solo) del pool.
 • Dificultat: L'estat de la dificultat de la xarxa CROAT.
 • Miners: El total de miners connectats.
 • Treballadors: El total de treballadors connectats.

Val la pena remarcar les diferències entre (Miners i Treballadors). Suposem que tenim 2 usuaris, en Jordi i la Marta. Tots dos tenen un moneder CROAT on volen rebre els CROATS guanyats i es posen a minar. En Jordi engega 4 ordinadors a casa seva per fer-ho i la Marta només 1. Com quedarà això? Doncs tindrem (2 Miners) i (5 treballadors), ja que tenim (2 moneders únics) on estem minant, però tenim (5 equips) que estan enviant solucions.

ESTADÍSTIQUES PERSONALS

La pàgina d'estadístiques personals serveix per veure l'estat de la nostra taxa (hash) o el  que seria el mateix, el total de solucions que estem enviant, a part de també poder controlar els pagaments que ens fa el pool o tenim pendents.

El primer que cal fer és indicar la nostra adreça (o wallet) que estem utilitzant per minar, un cop fet, veurem les estadístiques. Pot ser que passin uns minuts des que comencem a minar fins que surtin les estadístiques a un grup de mineria. Veurem en altres apartats diferents maneres de minar.

TAXA (hash)

 • Taxa actual: El total de solucions o hash que estàs enviant per segon.
 • Taxa mitjana 1/6/24 h: Un resum amb la "mitjana" d'1 h, 6 h i 24 h de solucions enviades.
 • Temps minat avui: El tems que hem estat minant avui.
 • Última acció enviada: El tems que fa des de l'última solució que hem enviat
 • Total d'accions enviades: El total de solucions que hem enviat

Pagaments

 • Balanç pendent: El total de CROATS que hem generat i el pool no ha pagat, recordeu que segons la pàgina principal el balanç mínim perquè pagui és de 0.1 CROATS
 • Total pagat: El total de CROATS que ens ha pagat el pool
 • Últimes 24h: El total de CROATS que ens ha pagat el pool en les últimes 24 hores.
 • Últims 7 dies: El total de CROATS que ens ha pagat el pool en els últims set dies.
 • Contribució: El percentatge de solucions enviades dins el pool comparat amb el total de solucions de tots els miners.
 • Pagament estimat: Una previsió del que pagarà el pool si continuem amb aquesta taxa hash.

Estadístiques personals

En aquest apartat veiem les estadístiques dels diferents (treballadors) o (PCs) que tenim minant. Podem observar si estan actius, la taxa hash, el temps des de l'últim enviament de solucions i el total de solucions que han presentat.

Historial de pagaments

Aquí tenim un llistat de transaccions que ha fet el pool amb el seu corresponent (hash de transacció) que ens serveix per a validar-ho dins la cadena de blocs. El hash ja ens porta a un enllaç dins l'explorador de blocs per veure la transacció.

COMENÇAR

Dins aquest apartat tenim tot d’informació per a poder configurar el nostre programa de mineria i treballar en aquest grup de mineria o pool. De moment ens fixarem en els (Detalls de connexió)

 • Adreça de la Pool: Aquest valor (pool.croat.community) és l'adreça del grup de mineria. És necessària per a configurar el programa de mineria, sigui quin sigui. En alguns casos pot ser una adreça IP en lloc d'un nom de domini.
 • Ports de mineria: És important escollir sempre el port segons la "potència hash" que tenim. En aquest cas ens dóna 3 opcions; en cadascuna tenim el port, la dificultat i la descripció.

El tema de la dificultat sempre genera dubtes, intentarem explicar d'una manera senzilla com funciona.

Imaginem per exemple que tenim un PC amb una CPU que genera 1000 H/s. Això serien 1000 accions o resultats cada segon. Per una altra banda, hem configurat el nostre programa de mineria al port (3333) que té dificultat (10000), això ens està dient que cada (10000 solucions/resultats) hem d'enviar-ho cap al pool.

Si ho calculem, veiem que el nostre programa comunicarà cada 10 segons contra el grup, ja que la nostra CPU genera 1000 solucions/resultats cada segon.

Fins aquí tot seria perfecte, ja que una comunicació cada 10 segons no és excessiva. El grup pot variar de mica en mica la dificultat segons si necessita comunicacions més o menys freqüents. Pot ser que ens posi la dificultat a 50000 al cap d'una estona i així tindrem comunicació cada 50 segons.

Ara imaginem però que tenim molta potència. Per exemple, hem fet una comanda a Nicehash de 10 MH/s; però configurem el port (3333). Podríem col·lapsar el grup, ja que enviarem cada 0,00001 segons els 10000 resultats. Això pot ser un problema i, per tant, és millor que comencem amb una dificultat molt més alta com la del port (7777)

Més endavant revisarem a fons l'apartat d'aplicacions de mineria, ja que ens permetran generar instruccions per configurar correctament diferents programes de mineria, ara mateix podem minar fàcilment des del CROAT Desktop Wallet sense necessitat d'utilitzar aquest generador de configuracions.

BLOCS

En aquest apartat tenim un llistat dels blocs trobats dins aquest grup.

 • Blocs trobats: El total de blocs trobats dins el grup
 • Total solo Blocs: El total de blocs trobats en mode SOLO
 • Maduresa requerida: El valor de blocs necessaris "a partir de l'actual" per considerar "correcte i segur" el bloc trobat. En aquest cas, 10. Si un bloc no està (madur/assegurat) el pool no el paga tampoc.
 • Mitjana de sort: Un valor en % de la "sort" que està tenint el grup de mineria a l'hora de trobar blocs.

Blocs trobats en els últims 30 dies: Aquí es veu en format de gràfica de barres el total de blocs trobats per dia. Cada dia podem arribar a tenir-hi dues barres, una per a representar el total de blocs en mode PROP i l'altra pel total de blocs en mode SOLO

A la part inferior tenim una taula amb el llistat de blocs trobats i informació interessant com:

 • Data i hora: La data i hora en què s'ha trobat aquest bloc
 • Recompensa: El "cobrament" que ha tingut el grup de mineria com a recompensa. Després, el grup de mineria aplicarà la taxa i farà el pagament als miners.
 • Altura: L'altura del bloc dins la cadena de blocs (blockchain).
 • Dificultat: La dificultat que tenia programada aquest bloc.
 • Bloc Hash: El hash del bloc dins la blockchain. Tenim aquest hash com un enllaç a l'explorador de blocs.
 • Miner Address: Una petita representació dels valors inicials i finals del wallet del miner que ha trobat aquest bloc.
 • Esforç. El temps en % sobre l'esperat que hem trigat a trobar aquest bloc.
 • Estat. Veiem si està bloquejat o no, un cop bloquejat (madur) ja es pot pagar.

Pagaments

En aquest apartat tenim el resum de pagaments que ha fet el grup de mineria

 • Total de pagaments: El total de pagaments que ha fet el grup de mineria i també una petita dada que representa a quants miners (diferents) o adreces (wallets) els n'ha fet.
 • Pagament mínim: Informació del saldo mínim que ha de tenir un miner per rebre un pagament.
 • Interval de pagaments: El temps en què el pool executa la tasca de comprovar saldos i executar els pagaments.

 • Hora enviament: L’hora en què s'ha fet el pagament.
 • Hash transacció: Enllaç a la transacció dins la cadena de blocs per a poder revisar els pagaments.
 • Import: La suma total del pagament fet. En aquest valor no hi ha la comissió del pool.
 • Tarifa: La comissió de la transacció. Necessària en tota transacció perquè el pagament es faci. A més comissió, més rapidesa també.
 • Mixin: Valor que especifica el nivell d'anonimat, un valor 1 ja és suficient.
 • Beneficiaris: El total de "moneders" (o wallets) a qui s'ha enviat el pagament.

Altres apartats

Cada grup de mineria o pool pot tenir seccions addicionals. En revisem algunes d'interessants que tenim a pool.croat.community.

TOP 10 MINERS

Un petit llistat dels miners amb més potència del grup de mineria. Amb dades estadístiques bàsiques del seu rendiment. Tot i tenir la identificació del miner pel moneder (o wallet), aquest no surt sencer.

MERCAT / CALCULADORA

En aquest apartat tenim una petita eina per a calcular els CROATS que guanyaríem al cap d'un dia segons la nostra potència hash. Podem fer una estimació, per exemple de 1000 H/s, i ens diu en aquest moment que al cap de 24 hores tindríem 2,59 CROATS.

També tenim les dades del valor del CROAT extretes de coinmarketcap.com

A banda, enllaços a diferents exchanges o pàgines on podem fer la compravenda dels nostres CROATS.

Funcionament de la cadena de blocs (vídeo 2)

Falta poc perquè ens posem a minar els nostres CROATS. Creiem que és un bon moment per a veure visualment com funciona una cadena de blocs i per què necessitem minar.

I fins aquí arriba aquesta visita general al grup de mineria i el funcionament de la cadena de blocs, ara és el moment de començar a minar des del nostre ordinador. Deixem 3 apartats segons el sistema operatiu que tinguem.

 • Mineria CROAT Windows
 • Mineria CROAT Linux
 • Mineria CROAT macOS
 • Mineria CROAT web
 • Mineria CROAT Nicehash